Disclaimer

Eenmanszaak EXO Designs (Kamer van Koophandel: 69405387), hierna te noemen EXO Designs, verleent u hierbij
toegang tot www.exodesigns.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en
andere materialen.
EXO Designs behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te
verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een
overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig
aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid

EXO Designs spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te
vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of
aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling
van EXO Designs.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor
de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot
stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten
van derden kan EXO Designs nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij EXO Designs en haar
licentiegevers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke
toestemming van EXO Designs, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van
dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Mocht het zo zijn dat EXO Designs per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het EXO Designs weten via [email protected] of het contact formulier. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat EXO Designs verplicht is tot enige schadevergoeding.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.
Als u een klacht en/of opmerking heeft, dan hoort EXO Designs dat graag. Stuur uw klacht en/of opmerking over de inhoud naar [email protected].